Serwis Ulice Twojego Miasta tworzą ludzie związani z Warszawą - od urodzenia lub z wyboru, ale tak samo kochający to miasto. Zaczynaliśmy we dwóch, z czasem dołączyli do nas inni miłośnicy stolicy. Wszystkie opracowania to efekt naszej wspólnej pracy - wspólnej, chociaż często... osobnej. Dlaczego? Gdy jedni siedzieli w bibliotekach i szperali w książkach, inni - z aparatami fotograficznymi w dłoniach – biegali po stolicy i utrwalali dzień dzisiejszy poszczególnych ulic. Kolejni zajmowali się problemami informatycznymi, a jeszcze inni czuwali nad wprowadzanymi tekstami.

 

        GRZEGORZ STĘPIEŃ                                                          JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI                                                          KONRAD RUDNICKI

                                                                                             

Absolwent Wydziału Zarządzania                                          Absolwent Wydziału Chemii UW.                                          Absolwent Centrum Europejskiego
   i Wydziału Geografii UW. Od                                              Obecnie doktorant, który w swej                                            na UW. Obecnie również student
  ponad 6 lat aktywnie działa w                                             pracy doktorskiej łączy nauki ścisłe                                            prawa na UW. Warszawiak.
branży consultingowej w zakresie                                               z historią i historią sztuki.                                                       Fotograf, pilot, podróżnik.
 obsługi startupów. W 2008 roku                                                Varsavianista od pięciu lat                                                Współzałożyciel grupy fotografów
  zdobył 4 miejsce w Polsce w                                                prowadzący wykłady i wycieczki.                                                lotniczych EPWA Spotters.
    konkursie GMC. Wyłączny                                                 Jest autorem licznych artykułów,                                             Jego zdjęcia latających maszyn
     przedstawiciel na Polskę                                                 a także dwóch pozycji książkowych.                                            obecne są w wielu polskich
największego w Europie importera                                          Miłośnik przedwojennej kultury                                                i zagranicznych mediach.
        egzotycznego mięsa.                                                         polskiej. W wolnych chwilach
  Współwłaściciel niepublicznego                                          kolekcjoner przedwojennych płyt
przedszkola Accademia Dei Piccoli.                                      gramofonowych z polską muzyką
                                                                                                      rozrywkową, a także różnych
                                                                                               nietypowych przedmiotów związanych
                                                                                                ze starą Warszawą. Laureat nagrody
                                                                                                      Złoty Liść Retro w 2016 roku.